Què fem?

Centres i professionals de la salut

A fi d’aconseguir una atenció integral es treballa en un model estructurat en tres eixos.

L’elaboració d’un  diagnòstic per l’equip multidisciplinari i es defineix el plantejament terapèutic a portar a terme, la possible durada i els sistemes d’avaluació.

 

Informació de les exploracions (analítiques, psicomètriques), intervencions farmacològiques i  activitats que caldrà realitzar.

El Pla terapèutic  Individualitzat  a dur a terme constarà:

  • Atenció individual
  • Seguiment escolar
  • Teràpia familiar
  • Tallers formatius
  • Teràpia de grup
  • Inter consultes

Proporcionar a les famílies una atenció específica de caràcter setmanal.

 

Proporcionar al resident un tutor acadèmic que s’encarrega de coordinar-se amb els tutors del curs i centre on està matriculat el noi/a.

 

A partir d’un calendari establert s’ofereixen als pares/tutors, espais de tutoria en el que participa el tutor acadèmic, el clínic i el socioeducatiu, així com altres membres de l’equip que s’estimi oportú.

 

Els nois/es d’acord amb el departament d’Ensenyament podran seguir els estudis on estiguin matriculats.

Els pares  gaudiran d’una atenció específica i se’ls facilitarà una informació setmanal de l’evolució del noi/a.

.